#126084
Anonym

Køb korte obligationer (Nykredit 2% – 2009).