#122054
Anonym

Garantifonden for Indskydere og Investorer

Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden) er en privat, selvejende institution.
Fonden er oprettet ved lov1, og dens bestyrelse udpeges af Økonomi- og Erhvervsministeren.
I bestyrelsen sidder blandt andet repræsentanter fra den fi nansielle sektor og
Forbrugerrådet.
Reglerne for Garantifonden gælder både for privatpersoner og selskaber, der har indlån
og værdipapirer i danske institutter.
Hvornår dækker Garantifonden?
Garantifonden dækker i vidt omfang det, du taber, hvis dit institut går konkurs.
Garantifonden dækker – med op til et vist beløb – både tab af indlån samt tab, hvis
instituttet ikke leverer dine værdipapirer tilbage.
Hvordan gøres dækningen op?
Kontante indlån – dækkes op til 300.000 kr.
Garantifonden dækker dine kontante navnenoterede indlån op til 300.000 kr. Har du lånt
penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det
beløb, som dækkes af Garantifonden, er indlån i instituttet fratrukket gæld til instituttet.
Ved opgørelsen medtages også tilgodehavender og skyldige renter til og med datoen for
instituttets konkurs.
Visse særlige indlån – dækkes fuldt ud
Visse ”særlige indlån” i pengeinstitutter dækker Garantifonden fuldt ud. Det vil sige, at
selvom indlånet overstiger 300.000 kr., bliver sådanne indlån dækket af Garantifonden
uden fradrag af eventuel gæld til pengeinstituttet.
Særlige indlån er blandt andet opsparingsordninger oprettet i henhold til lov som eksempelvis
indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti,
boligopsparingskonti, uddannelsesopsparingskonti og etableringskonti.
Har du købt fast ejendom, og er dit indskud af købesum og provenu af realkreditlån inden
for de sidste 9 måneder deponeret i overensstemmelse med købsaftalen, får du dækket
hele det beløb, du har deponeret, uanset at beløbet er større end 300.000 kr. Dette
1 Den aktuelle lovbekendtgørelse kan ses på Garantifondens hjemmeside: http://www.gii.dk
gælder dog kun, hvis ejendommen hovedsageligt skal benyttes til beboelse. For nybyggeri
gælder samme bestemmelser, dog dækkes provenu indtil 2 år fra indsættelsen af beløbet.
Værdipapirer i individuelt depot – udleveres direkte fra konkursboet
Som ejer af værdipapirer i et individuelt depot, fx i Værdipapircentralen, får du udleveret
dine værdipapirer uafhængigt af instituttets konkurs.
Såfremt instituttet ikke kan udlevere de værdipapirer, som instituttet har opbevaret,
administreret eller forvaltet, dækker Garantifonden som udgangspunkt dit tab med op til
20.000 euro2 pr. investor, efter din eventuelle gæld til instituttet er fratrukket. Værdien af
papirerne opgøres inklusive renter til markedsværdien (og evt. valutakursen) af værdipapirerne
på datoen for instituttets konkurs.
Fælles konti og fælles værdipapirdepoter med fl ere ejere
Ejer fl ere personer i fællesskab kontante midler, skal hver person betragtes som selvstændig
indskyder, forudsat at personerne er noteret som ejere af kontoen. Hver indskyder kan
få dækket tab af Garantifonden med op til 300.000 kr.
Ejes værdipapirer i fællesskab, gælder det samme, nemlig at hver ejer kan få dækket tab
af Garantifonden – dog med op til 20.000 euro, forudsat at investorerne er noteret som
ejere af værdipapirdepotet.
Er ejeren af de kontante midler/værdipapirdepoter en juridisk person som f.eks. et selskab
eller forening, betragtes denne som én indskyder.
Hvad Garantifonden ikke dækker
Garantifonden dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer og andre dokumenter,
herunder kapitalbeviser, der er udstedt af instituttet selv.
Hvad sker ved en konkurs?
Senest 1 måned efter instituttets konkurs vil du få tilsendt en oversigt over dit samlede
mellemværende med instituttet. Herudover vil du modtage en vejledning, hvoraf det
blandt andet vil fremgå, at du skal henvende dig i et nyt institut, som du fremover vil være
kunde i. Dit nye institut vil hjælpe dig med at anmelde dit krav over for Garantifonden.
Så snart Garantifonden har godkendt dit krav, og senest 3 måneder efter konkursen, vil
pengene blive udbetalt eller overført til dig i dit nye institut.