#120848
Anonym

Jeg har nu undersøgt mine vilkår, som jeg indgik januar 2006.

Angående EikBanks ret til at ændre tillægsrenten star der:
“Rentetillægget kan ændres af Skandiabanken I henhold til Almindelige Bestemmelser for lån og kreditter. Bestemmelserne finder du på Skandiabankens hjemmeside …..”

Ved opslag I de almindelige bestemmelser står der:

“2. Rentevilkår
Renten for de enkelte indlåns- og udlånskon-
ti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt
er aftalt.
At renten er variabel betyder, at Skandia-
Banken kan ændre de variable rentesatser
med følgende varsel:

Uden varsel:
Hvis en ændring er til fordel for kunden. Renten kan på indlån nedsættes og på udlån forhøjes, hvis:
1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det alminde- lige renteniveau af betydning for SkandiaBanken, eller
2. anden udvikling i det almindelige rente- niveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkedet, er af betydning for
SkandiaBanken.

Med seks ugers varsel:
Renten kan på indlån nedsættes og på udlån forhøjes, hvis:
1. markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, eller
2. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår ændrer sig. Og hvis de nye forhold har haft en vis væsentlig betydning for fastsættelsen af de individuelle
rentevilkår for den pågældende kunde, eller
3. SkandiaBanken uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæs- sige grunde, herunder bl.a. indtjenings- mæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af SkandiaBankens ressourcer eller kapacitet.”

Bemærk her at EikBank SKAL VARSLE ÆNDRINGEN MED 6 UGER!

Angående forrentningen på indlånskontoen står der følgende:
“Den del af det indestående på indlånskontoen, der svarer til den enhver tid værende restgæld på det lån, der er optaget med pant I kundens faste ejendom, jf. Udlånskontoen, bliver til enhver tid forrentet med same rente som lånet”